X
Menu
X

Standaard

Jongeren met een licht verstandelijke beperking zijn eerder slachtoffer van cyberpesten, manipulaties en seksueel misbruik via sociale media dan andere jongeren. Bijna 80 procent van de huidige problemen met deze zogenoemde LVB-jongeren zijn gerelateerd aan hun sociale mediagebruik. Dat concluderen begeleiders, hulpverleners en bestuurders in het speciaal onderwijs in een rapport van Kennisnet. “we hebben te weinig handvatten om er iets aan te doen. Er moet zo snel mogelijk een landelijke aanpak komen.”

Begeleiders en hulpverleners maken zich ernstige zorgen. Volgens de experts die aan het woord komen in het rapport – afkomstig van verschillende woonprojecten, scholen, de GGZ en de politie – krijgen veel LVB-jongeren een smartphone van hun ouders, maar leren ze niet hoe daarmee om te gaan. Oorzaak: niet zelden hebben de ouders zelf ook een beperking. Ook zorgbestuurders slaan alarm. Cor de Ruiter, bestuursvoorzitter van stichting Orion voor speciaal onderwijs in Amsterdam. Wereldwijd begint nieuwe technologie steeds meer een hoofdrol te spelen. Je kunt deze jongeren niet weghouden van sociale media. Maar het pijnpunt is: hoe krijg je het bewustzijn van de risico’s in de vezels van deze kinderen en jonge mensen?

Bij een IQ tussen 50 à 55 en 70 spreken we van een ‘licht verstandelijke beperking’, kortweg LVB. Hierbij gaat het om – naar schatting – 2,5% van de Nederlandse bevolking.
Rapport ‘LVB-jeugd en sociale media’

Slachtoffers en daders
Door de problematiek van deze jongeren escaleren situaties sneller, en belanden ze eerder in moeilijke situaties. Dreigtweets, haatcampagnes, en banga-lijsten komen veelvuldig voor. Ook proberen loverboys en pedoseksuelen regelmatig in deze kwetsbare groep slachtoffers te vinden. Zo bestaat het sterke vermoeden dat zich onder de 300 slachtoffers van Frank R. uit Cuijk relatief veel meisjes met een licht verstandelijke beperking bevonden.

Tegelijkertijd blijken deze jongeren ook vaak ‘dadergedrag’ te vertonen, zoals: samenscholen om anderen te pesten, elkaar aanzetten tot het handelen in drugs, en het overschrijden van seksuele grenzen. Ook gaat een aantal jongeren steeds actiever op zoek naar (al dan niet vrijwillige) sekspartners via datingsites en sociale media; gedrag dat vaak nauwelijks gecorrigeerd wordt.

Aanbevelingen
De experts doen in het rapport ook aanbevelingen. Zo zou er volgens hen:

 • een landelijk meldpunt moeten komen waar incidenten met LVB-jongeren verzameld kunnen worden
 • een verbeterde samenwerking met de politie moeten komen, zodat onderscheid kan worden gemaakt tussen gewone daders en daders met een licht verstandelijke beperking
 • goed voorlichtingsmateriaal moeten worden ontwikkeld voor het mediawijs maken van LVB-jongeren. Op dit moment is dergelijk materiaal nog niet beschikbaar
 • aan kinderen met een beperking al vanaf de basisschool les moeten worden gegeven in mediawijsheid
 • een protocol moeten komen voor hulpverleners, begeleiders, en leerkrachten in het speciaal onderwijs over hoe te handelen bij problemen door sociaal- mediagebruik

NOS
Volkskrant

NOS JournaalNaar aanleiding van het rapport en de uitzending van de NOS zijn er kamervragen gesteld.
Kamervragen
Antwoorden

12 januari 2015
Bron: Klik

Teeven: Kwetsbare jeugd vatbaar voor internetpesten en -misbruik

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en justitie zegt in een brief aan de Tweede kamer dat hij zich bewust is van de gevaren van social media voor minder begaafde jongeren. In antwoord op vragen van PvdA Kamerleden Rebel en Ypma schrijft hij dat jongeren met een (licht) verstandelijke beperking, een stoornis in het autisme spectrum of een lichamelijke beperking kwetsbaarder zijn voor de gevaren op het internet dan andere kinderen.
Teeven: “Ze hebben vaak moeite met de diversiteit aan sociaal verkeer en omgangsvormen, schatten risico’s niet goed in, zijn gevoelig voor sociale druk of onvoldoende weerbaar. De toegang tot internet en sociale media heeft deze kwetsbaarheid behoorlijk vergroot.” Hij kan de Kamerleden geen inzicht geven in de omvang van de problematiek.

Slachtoffers
Op de vraag: Hoe vaak zijn jongeren met een verstandelijke beperking dader en hoe vaak zijn zij slachtoffer van cyberpesten en seksueel misbruik via sociale media? Antwoordt Teeven: “Er zijn twee instrumenten waarmee onderzoek wordt gedaan naar dader- en slachtofferschap van cybercriminaliteit:

 • de monitor zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit
 • de online tool Internetveiligheid van NHL Hogeschool /Politie Academie.

Daarmee is het mogelijk inzicht te krijgen in onder meer cyberpesten en seksueel misbruik op internet of via sociale media. Het is niet mogelijk om een beeld te krijgen van hoe vaak dit voorkomt bij (licht) verstandelijk beperkten, maar wel naar bijvoorbeeld onderwijsniveau. Om na te gaan of er sprake is van een (licht) verstandelijke beperking moet een uitgebreide vragenlijst worden afgenomen om de Iq-score te kunnen bepalen. Dat is in het kader van een onderzoek naar dader- en slachtofferschap niet uitvoerbaar.”

Lessen over mediawijsheid
Op een vraag naar lesmethodieken over mediawijsheid voor jongeren met een verstandelijke beperking antwoordt Teeven dat Rutgers Wpf en de CED-groep het project ‘Van kwetsbaar naar weerbaar’ uitvoeren. Dit project is gericht op een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling en weerbaarheid van leerlingen met beperkingen, waaronder leerlingen met een verstandelijke beperking. In het project wordt ook aandacht besteed aan een leerlijn gericht op het veilig gebruik van sociale media. Hoeveel scholen precies van dit project gebruik maken, is niet bekend. Goed materiaal over het weerbaar maken tegen sociale druk, verleiding en manipulatie op internet, voor deze doelgroep ontbreekt.

Meldpunt
De twee Kamerleden vroegen ook of Teeven het wenselijk vindt dat er een speciaal meldpunt komt voor cyberpesten en seksueel misbruik via sociale media
voor minder begaafden. Teeven antwoordt daarop: Meldknop.nl is dé plek waar meldingen moeten plaatsvinden, ook voor minder begaafden.

Lees de brief van Teeven aan de Tweede kamer op de site van de Rijksoverheid

Bron: Kennisnet

De digitalisering raakt het werk van de professional, ziet Sonja Heijkamp van Amerpoort. Vooral wanneer het gaat om iets als het aanvragen van zorgpakketten, of om het begeleiden van de cliënt die online gokt. Cliënten met een verstandelijke beperking die op internet gaan, vragen regelmatig om specifieke aandacht van begeleiders.
sonjabijAmerpoort is een instelling die mensen met een verstandelijke beperking in de provincies Utrecht, Flevoland en in ’t Gooi ondersteunt. Van jong tot oud, van licht tot ernstig en meervoudig beperkt. Sonja Heijkamp is werkzaam als coördinator begeleider. De cliënten van Heijkamp en haar collega’s bestaan uit een twintigtal mensen met een licht verstandelijke beperking, psychiatrische stoornissen en verslavingsproblematiek. Ze leren met ondersteuning zo zelfstandig mogelijk te leven. Begeleiders zien de cliënten ongeveer 2 keer per week, maar ze kunnen ook naar het kantoor komen voor dringende vragen. De leeftijd varieert van 26 tot 50 jaar. Hun digitale vaardigheden lopen erg uiteen, vertelt Heijkamp. ‘Sommigen hebben niets met digitale apparaten en hebben bijvoorbeeld een verouderde mobiele telefoon en geen eigen computer. Een andere cliënt zit juist weer 24 uur per dag achter zijn computer te gamen.’ Juist daarom is individuele benadering zo belangrijk als het gaat om mediabegeleiding, aldus de coördinator begeleider. Sommigen zijn helemaal niet gewend om een computer of mailadres te hebben. Dit levert praktische problemen op wanneer ze op zoek gaan naar een eigen woning. Het woningaanbod verloopt via internet, woningnet, en voor het inschrijven is een mailadres nodig. ‘Een cliënt komt dan bij ons met de vraag of hij zich via ons mailadres zich kan inschrijven. En dat kan’.

Uitschelden
Digitale media oefenen op alle leefgebieden – wonen, werk en vrije tijd – invloed uit, stelt Heijkamp. ‘Wij proberen onze cliënten hierbij te ondersteunen op individuele basis. We maken duidelijk, dat als je thuis bijvoorbeeld te lang achter de computer zit, dit gevolgen heeft voor je werk de volgende dag. Het gaat om het vinden van een balans in je dagritme. Als je ruzie maakt op Facebook of zomaar een foto van iemand rondmailt, dan heeft dit gevolgen. Daar zijn wij regelmatig mee bezig: hoe gedraag je je op internet. Wat voor consequenties heeft het als je een afgehaakte koper op Marktplaats.nl een scheldmail stuurt? Maar deze groep overziet vaak niet de gevolgen van bijvoorbeeld het gebruik van internet. Ze moeten leren met de mogelijkheden van de nieuwe media om te gaan. Je ziet cliënten steeds meer ontdekken wat wel en niet gewenst is. Wij begeleiden dat nu intensiever, omdat we ons verdiept hebben in mediawijsheid.’

Budget & gokken
Behalve het ontbreken van sociale online vaardigheden, kampt deze groep nog met andere zaken gerelateerd aan de digitalisering. Heijkamp somt op: cliënten hebben moeite met het omgaan met hun beltegoed, met budgetbewaking, het doseren van het computergebruik. Ze zijn verslavingsgevoelig, waardoor ze op internet verslaafd kunnen raken aan gamen of gokken. ‘Soms is er dan na lang sparen een laptop en denk je te kunnen starten met het leren hoe je een mailtje verstuurd, is hij alweer verkocht omdat het geld nodig is voor andere zaken. Dat is soms frustrerend.’
Hoe kun je zulke situaties voorkomen? Internet blokkeren bij verslaving of een aangifte doen bij de politie als een ongewenste foto of bedreiging op mail of Facebook verschijnt? ‘Wij proberen door observeren en in gesprek te gaan, individueel aandacht te besteden aan welke hulpvraag er is bij een cliënt. We vragen de cliënten eerst zelf of ze al een oplossing hebben bedacht. In het geval van de digitalisering weten ze het vaak nog niet. Belangrijk is dat wij vervolgens voorlichting kunnen geven over wat hen mogelijk te wachten staat. Het punt is dat het voor deze doelgroep heel moeilijk is om naar zichzelf te kijken. De ander heeft het meestal gedaan.’ Ze vervolgt: ‘Het zijn bovendien volwassenen, ze zijn meerderjarig. Ze hebben het recht om eigen keuzes te maken. Als begeleider zou je het soms best meer willen sturen, omdat je denkt dat het niet goed is voor die persoon, maar daar gaan we niet over. Je moet ze probeerruimte geven met de juiste voorlichting.’

Overdracht via de multomap
De digitale ontwikkelingen hebben het werkproces van de begeleiders zélf ook sterk veranderd. ‘Veel gaat digitaal; de aanvraag van de zorgpakketten, het downloaden van de formulieren van instellingen, het maken van de zorgplannen. Het onderlinge contact met de collega’s kan nu ook via Yammer. Vroeger deed je een briefje in het postvak van je collega, nu mail je hem of haar vaker. Wanneer je team 15 man groot is, is het handig dat je ze nu kunt mailen. Je werkt op verschillende tijden en dagen. Amerpoort2-cVoorheen ging de overdracht bijvoorbeeld via een multomap, nu gaat het via een speciaal softwarepakket op de computer. Sinds 2 jaar mailen wij ook met cliënten die dat op prijs stellen. In sommige periodes is het nog het enige contactmiddel met cliënten die zorg mijden. Ook met voogden, politie, jobcoaches, werkgevers en bewindvoerders hebben we naast persoonlijk contact ook regelmatig contact via de mail. Dit gebeurt overigens alleen met toestemming van de cliënt.’
De digitale kennis van de professionals laat nog wat te wensen over. Heijkamp ziet dat de middelen nog niet optimaal benut worden. ‘Er is informatie in overvloed, over elk onderwerp zijn wel websites. Maar wanneer je een vraag op Yammer post over een zorgknelpunt, dan reageren maar weinigen. Internet is juist een extra middel dat ingezet kan worden om de kennis te vergroten en te delen. Maar die werkwijze zit nog niet in ieders systeem. Iedere locatie heeft natuurlijk zijn eigen manier van werken. Ik weet niet hoe het straks voor wijkteams is, hoe zij digitaal gaan werken. Het lijkt mij wenselijk dat professionals in de wijkteams meer kennis nemen van mediabegeleiding aan ambulante cliënten. Er liggen daar zeker de nodige verborgen hulpvragen.’

Mediawijze werkvloer
Mediawijsheid is dus een vaardigheid die voor de hulpverleners nieuw is, zowel wanneer het gaat om de invulling van hun eigen werk, als in de begeleiding van hun cliënten. Maar niet iedere professional is daar klaar voor, bemerkte Heijkamp. Het ontbreekt hem aan handvatten. Ze is daarom deTweetFabriek gestart. De TweetFabriek wil de professionals die werkzaam zijn in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, en jeugdzorg leren wat mediawijsheid is en hoe zij dit kunnen inzetten bij de begeleiding van hun cliënten. ‘Net als voorlichting over seks en drugs, is internet een gespreksthema geworden in het contact met de cliënt. Organisaties beseffen steeds meer dat hun medewerkers daar iets mee moeten.’ Heijkamp is daarbij voorstander van dat de knelpunten vanaf de werkvloer worden geformuleerd. Het zijn immers de hulpverleners die in de praktijk met de digitalisering op de verschillende terreinen te maken krijgen. ‘Je hoeft als hulpverlener daarin zelf echt niet alles precies te weten om begeleiding te kunnen geven. Ik hoef toch ook niet alle seksfilms gezien te hebben om seksuele voorlichting te geven?’

Angst
Dé valkuil voor professionals wanneer het gaat om internet is angst, denktangstig Heijkamp.’De angst en bezorgdheid van de begeleiders dat er iets misgaat wanneer hun cliënten op internet gaan. “Oh jee, mijn cliënt gaat online! Wat nu?” of “Straks vallen ze in handen van loverboys!”. Terechte zorgen, het is nooit 100% veilig, maar het is best goed te begeleiden. Wanneer het professionals lukt om die angst te overwinnen, komt er ruimte om samen de mogelijkheden te ontdekken. Wat te denken van een App waarmee cliënten zelfstandiger kunnen functioneren en zelf op pad kunnen? Op sites staan filmpjes waar je van alles kan leren om zelfstandiger te leven. Dat zijn de mooie kansen van de digitalisering.’

Tips & tricks
Zorgmanagers zouden bij de begeleiders kunnen informeren of ze hun cliënten bevragen naar het internetgebruik van afgelopen week, zegt Heijkamp. ‘De mediabegeleiding van cliënten is niet eenmalig belangrijk, maar soms levenslang noodzakelijk.’
Een andere handige tip om inzicht te krijgen in het gedrag van je cliënten op internet en sociale media, is het maken van een A4-tje met 10 simpele vragen als ‘hoe vaak ben je op internet’, ‘wat doe je zoal bij op internet’ of ‘is iedereen op internet te vertrouwen?’. Op deze eenvoudige manier kwam ze erachter dat een van haar cliënten iedere avond online gokte op internet en een andere cliënt problemen had op sociale media. ‘Ik heb de cliënt die online gokte gevraagd om het mij uit te leggen hoe dat werkte, in plaats van hem gelijk te waarschuwen. Ga in gesprek met je cliënt! Durf vragen aan je cliënt te stellen! En daarna kun je het over de gevolgen hebben. Je hoeft geen ICT’er te zijn om iemand op dit gebied te ondersteunen, dat is ook niet de rol van begeleider. Je neemt niet over, maar je blijft naast je cliënt staan en gaat samen op zoek naar mogelijkheden en oplossingen.’

Foto: Ebru Aydin / Firma Media
Bron: http://www.miramedia.nl/wijkbewoner-digitaal/april-2014–interview.htm

Uitgelichte afbeelding: geplaatst met toestemming van Harry Gras

Een mediawijze benadering van het vak Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.

Speciaal geschreven voor de dag van de maatschappelijk werker 2013
Twitter hashtag: #dvdmw
Ik wens jullie een mooie dag….

Sonja Heijkamp – deTweetFabriek – 6 juni 2013

Download het complete artikel in PDF

Opleiding rond de eeuwwisseling
Toen we een jaar of 12 geleden afstudeerde voor de opleiding HBO MWD of SPH, kreeg je een glanzend papieren diploma. Je keek terug op een studie die je gedaan had zonder mobieltje, mail, ping, FaceBook of snelle internetverbinding. Het was toen nog niet beschikbaar. In WP51 typte je meterslange verslagen over stage en je ervaringen. Samenwerken in een groepje voor een methodiekdocument ging gepaard met urenlange treinreizen door de provincie. Er stond info op een floppy of je nam een printje mee. De eerste docent met een digitale agenda was om te lachen. Zeker als alle afspraken verdwenen waren. Zoeken naar informatie deed je in een bibliotheek. En voor het bemachtigen van onderzoeksresultaten belde je naar onderzoeksbureaus, nadat je ze in het telefoonboek had opgezocht. En het lukte gewoon. Vandaag de dag niets meer bij voor te stellen.

Werken rond de eeuwwisseling
Toen ik ging werken in 2000 schreven we de dagrapportage met de hand, tekende we lijsten af aan de binnenzijde van de medicijnkast met pen en maakten we van de notulen papieren kopietjes op de buurgroep of in de supermarkt. Toen in 2003 de computer geïnstalleerd werd, wilde niemand er iets mee. Het was onbekend, ingewikkeld en alleen maar veel werk. Met de opkomst van de sociale media ontstond er rond 2008 bij mij het idee om collega’s te verbinden en online kennis te delen. Ik maakte een besloten groep op Hyves voor werkers en dacht ook voor cliënten daar een leuke groep te maken. Ik had het wilde plan om MSN te gebruiken vanaf kantoor naar de pc bij de cliënten op hun kamers. Ik zag het voor me hoe “zorgmijders” met gesloten deuren en uit het contact, misschien wel in contact konden gaan via de chat. Net in die periode kreeg ik een nieuwe leidinggevende die letterlijk de woorden sprak: “buiten werktijd wil ik niet dat er contact is tussen jullie, ook niet online”. Ik wist dat de levendige groep op Hyves en de ideeën van begeleiden via MSN, niet paste in het beleid van mijn nieuwe leidinggevende. Het is doodgebloed en cliënten zochten hun behoefte aan online contact elders. Verwoede pogingen om mijn leidinggevende te overtuigen van het belang om met cliënten online ook “iets te doen” hebben destijds geleid tot niets. In mijn ogen een gemiste kans uit angst om regie te verliezen en niet te kunnen varen op goed geregisseerde protocollen. We zijn inmiddels een paar jaar verder en doe ik opnieuw een beroep op mijn collega’s om bewust en actief aan de slag te gaan met internet en sociale media. De tijd lijkt er nu namelijk wel rijp voor te zijn.

Werken in 2013
We zitten in zorg- en hulpverleningsland midden in de digitale transitie. Er zijn volop ontwikkelingen gaande die ervoor zorgen dat jij als hulpverlener straks in bepaalde competenties en vaardigheden bekwaam moet zijn om je werk ook digitaal goed te kunnen doen. Giet daar het nieuwe WMO sausje overheen met een toefje “eigen kracht” en je zult zien, dat jouw nieuwe werkplek straks thuis op de bank bij de cliënt is, waarbij niet jij, maar de cliënt de Ipad op schoot heeft. In sneltreinvaart is er dus ontzettend veel veranderd. Van papieren handgeschreven rapportages en het verbod om online met elkaar te communiceren, tot de start van E-Health, E-Learning, Mediaopvoeding, online hulpverlening en mediawijze hulpverleners. Tijd om daar even bij stil te staan.

Competenties Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
Wie de opleiding MWD gedaan heeft of er nog mee bezig is, is met de volgende 18 competenties bekend. Het zijn de kaders om je vak te leren en te toetsen of je de werkvloer op mag gaan. Ik wil je met deze handreiking laten zien wat mediawijsheid betekend voor jouw als maatschappelijk werker. Ik leg bij iedere competentie uit hoe je competenties van je vak mediawijs kunt benaderen en wil je hiermee een handvat bieden om een start te maken met het werken in het digitale tijdperk. Ik ben me bewust dat ik in mijn aanbevelingen niet volledig kan zijn in hoe je dingen precies moet aanpakken. Ik bedoel daarmee dat ik bijvoorbeeld bij competentie 1 geen uitgebreide cursus “contact maken met de cliënt” kan geven. Ik ben me daarnaast bewust, dat je met Ipads geen mensen kunt douchen en dat face-to- face contacten net zo waardevol zijn. Zie het onderstaande als tips om voorbereid te zijn op de toekomst..

Bron: Praktijkgids Hogeschool Utrecht Studie MWD

Competentie 1: De maatschappelijk werker legt contact met de cliënt
Jij weet en begrijpt dat cliënten online zijn en daar dus ook contact maken met anderen. Je weet dat jij en jouw organisatie daar de mogelijkheden kunnen benutten om dit contact te maken. Je kent de taal van het internet en weet waar cliënten online te vinden zijn. Op verschillende sociale media is jouw organisatie zichtbaar. Je hebt voor jouw cliënten een open of besloten groep waar je als werker vanuit een werkaccount contact kunt zoeken en onderhouden. De vorm van het contact en de manier van communiceren heb jij beschreven in het zorgplan. Bij cliënten die zorg mijden denk je creatief en probeer je of je online wel contact kunt leggen, opbouwen en onderhouden.

 

Competentie 2 : De maatschappelijk werker voert assessment uit: brengt de cliëntsituatie configuratie in beeld
Je gaat naast de gesprekken over allerlei onderwerpen, ook in gesprek over de computer, het internet en de sociale media. Je begrijpt hoe je dit gesprek kunt starten en kent voldoende van de online (game) omgeving dat je er echt over in gesprek kunt gaan. Of je zet bij gebrek daaraan de cliënt in zijn kracht. Je gebruikt als voorkennis de competenties van de mediawijsheid en bent in staat om samen met de cliënt te bepalen op welk niveau hij/zij vaardig is met media. Je stelt vragen en laat de ander vertellen. Je stelt vragen die gericht zijn op het gedrag op het internet en geeft complimenten over de zaken die hij/zij daar goed doet. Je maakt de kansen en de risico’s van internet en sociale media bespreekbaar en zet de hulpvraag om in een leerdoel. Eerder schreven Sanne van der Hagen en ik hierover een artikel met 10 tips om in gesprek te komen.

Competentie 3: De maatschappelijk werker streeft naar een samenwerkingsrelatie met de cliënt, ook vanuit drang of dwang
Je bent je bewust van het feit dat mensen zelden vrijwillig behoefte hebben aan hulp of begeleiding. Je bent dus niet altijd even welkom of belangrijk als je zelf misschien denkt te zijn. Dus ook niet online. Je probeert dus aan te sluiten bij de belevingswereld van je cliënt. Je kunt afstemmen op de ander en hebt een goede balans tussen afstand en nabijheid met de cliënt. Je voegt dus niet zomaar alle cliënten toe op jouw online privé netwerken en kunt uitleggen waarom je dit niet doet. Je respecteert de privacy van je cliënt en leert je cliënt dat hij/zij recht heeft op privacy. Je bent in staat om je cliënt uit te leggen hoe dat online werkt en kunt laten zien hoe dat moet. Je benut de digitale mogelijkheden om de samenwerking aan te gaan met de cliënt en maakt daarover samenwerkingsafspraken. Wanneer zien we elkaar in het echt? Wanneer is er zorg of begeleiding mogelijk op afstand? Wanneer er sprake is van drang of dwang, ken je de wet- en regelgeving. Je bespreekt met de advocaat, rechter of voogd wat er wel of niet digitaal wenselijk is in jullie unieke situatie. Is er contact wel onderling via de sociale media? Bespreek wat er wenselijk is en maak afspraken die haalbaar zijn in de huidige omstandigheden.

Competentie 4: De maatschappelijk werker werkt cliënt- en situatiegericht aan planmatige hulp.
Je bespreekt waar de cliënt nog vragen over heeft en maakt afspraken over wat hij/zij nog wil of kan leren en zet deze hulpvraag om in een SMART doel. Je hebt je verdiept in de kansen en risico’s van de digitalisering. Je kunt digitale middelen (apps, online hulpverlening, E-Health, E-Learning, websites, digitale apparaten) actief inzetten om kansen te vergroten en risico’s bespreekbaar te maken. Je bent in staat om doelen te combineren met digitale mogelijkheden en hierbij rekening te houden met de mediawijsheid van de cliënt. Je geeft zowel online en bij huisbezoeken adviezen en bent zelf vaardig op de sociale netwerken. Je kent de methodische inhoud van de planopbouw van jouw organisatie en kunt per onderdeel een koppeling maken met mediawijsheid. Eerder schreef ik een handreiking voor begeleiders over het integreren van mediawijsheid in zorgplannen.

Competentie 5: De maatschappelijk werker richt zich op de competentieontwikkeling van de cliënt
Je bent in staat om je “werk-rugzak” met interventies uit te breiden met digitale mogelijkheden en middelen. Je ziet mogelijkheden om cliënten zelfstandiger te maken door middel van de bestaande digitale hulpmiddelen. Je zet bijvoorbeeld apps en E-Learning actief in wanneer dit aansluit bij de mogelijkheden van de cliënt. Daarnaast motiveer je de cliënt om digitaal vaardig te worden, omdat jij al weet dat hij/zij hiervan afhankelijk zal worden in de toekomst. Je bent op de hoogte van de websites, apps en lesprogramma’s die speciaal ontwikkeld zijn voor de mensen die jij begeleid. Je schoolt jezelf steeds bij door zelf actief online de digitale ontwikkelingen te volgen. Nieuwe ontwikkelingen zetten je aan het denken en maak je bespreekbaar in je team en organisatie.

Competentie 6: De maatschappelijk werker hanteert samenwerkingsrelatie als leerproces
Je bent al mediawijs en online vaardig. Jij bent het “goede” voorbeeld voor je cliënt. Jouw rol als hulpverlener is op veel plekken die van de opvoeder/begeleider. Jij laat zien hoe het werkt op internet en de sociale media. Je bent geen betweter, dus geeft je de cliënt ook alle ruimte om zijn/haar kennis en vaardigheden aan jou te leren. Je bent je bewust van de mogelijkheden en kansen die de verschillende kennis van jouw en je cliënt biedt. Je maakt hier bewust en actief gebruik van. Je zorgt dat er online oefenmogelijkheden zijn die bereikbaar zijn voor jou en je cliënten. Op een open of besloten digitale omgeving geeft je tips en wissel je kennis en ervaring uit tussen cliënten, teamleden en experts. Je laat daarnaast privé en zakelijk zien dat je bewust bent van je eigen rol in de sociale media. Je kent de grenzen van privacy en het is voor cliënten zichtbaar dat jij via google niet te vinden bent met iets minder handige foto’s van je vakantie. Je laat voorbeelden zien van de leuke kanten van het internet en maakt zelf actief gebruik van internet en de sociale media als positief voorbeeld voor je cliënt.

Competentie 7: De maatschappelijk werker werkt eclectisch integratief: methodisch niet eenkennig.
Je werkt met allerlei verschillende werkmethodieken. Oude en nieuwe. Je staat open voor de nieuwste methodiek; de digitalisering. Je bent je bewust van de noodzaak van jouw rol hierin voor je cliënten. Je neemt je cliënten methodisch mee in deze ontwikkelingen door hen te ondersteunen en begeleiden bij deze ontwikkelingen. Je kent het mediawijsheid niveau van je cliënten. Je bent in staat om op basis daarvan te bepalen welke methodiek, techniek of tool je inzet, om hen te ondersteunen bij het realiseren van doelen. Je denkt buiten de bestaande kaders van het papier en de huisbezoeken. Je doet een beroep op je team om samen na te denken over nieuwe mogelijkheden en methoden in te zetten naast het bestaande aanbod.

Competentie 8: De maatschappelijk werker kan omgaan met conflicten en partijen en daarbij helpen.
Jij bent je bewust van de conflicten die er (vaak onzichtbaar ) online plaatsvinden. Je weet hoe je mag en kan reageren wanneer je hier deelgenoot van wordt gemaakt door je cliënt. Je bent in staat om hierover in gesprek te gaan en weet welke tips en adviezen er door jouw team gedeeld worden. Je maakt online conflicten bespreekbaar in het team en probeert teambreed te bepalen hoe jullie omgaan met online conflicten. Je zorgt dat je team en de cliënten op de hoogte zijn van jullie begeleidingswijze bij online conflicten. Je respecteert de privacy van een cliënt en probeert zoveel mogelijk hem/haar door middel van adviezen en tips het zelf te laten doen. Jij zorgt dat je geen onderdeel wordt van het conflict door je erin te mengen.

Competentie 9: De maatschappelijk werker bevordert interculturele communicatie.
Je kent de culturele achtergrond van de cliënt en hebt je hierin verdiept. Je hebt artikelen en onderzoeken gelezen over de rol van de digitalisering in de cultuur van jouw cliënt. Hij/zij heeft kunnen bespreken met jou waar de overeenkomsten en verschillen liggen. Je kent de digitale wet-en regelgeving in het land van herkomst van je cliënt. Je maakt afspraken over hoe jullie kunnen samenwerken met die overeenkomsten en verschillen in de visie bij internet en sociale media. Je kunt (afhankelijk van de afspraken) het systeem/netwerk van jouw cliënt online betrekken bij de zorg. Je zet bijvoorbeeld actief een vertaal-app in om de communicatie soepel(er) te laten verlopen. Je wijst jouw cliënt op sites die hem of haar kunnen helpen in contact te komen met mensen met dezelfde hulpvraag. Je laat zien dat er online mogelijkheden zijn om in de buurt in contact te komen met buurtgenoten of juist ver weg via Skype met vertrouwde familieleden. Jij bent bekend met bijvoorbeeld Skype en kunt hierdoor jouw cliënt en zijn/haar gezin actief ondersteunen.

Competentie 10: De maatschappelijk werker evalueert en sluit af
Je hebt samen met de cliënt gewerkt aan een (mediawijs) doel. Je evalueert samen of het doel bereikt is en of de cliënt zelfstandig verder kan na jouw vertrek. Je denkt na of er na jouw vertrek behoefte is aan nazorg. Je hebt samen een plan gemaakt waar jouw cliënt verder mee kan. Hierin zijn mediawijze tips, adviezen en afspraken opgenomen met familie, vrienden, buren of jouw nieuwe collega, waardoor jij de zorg kunt overdragen. Je denkt daarbij aan wie jouw cliënt kan helpen als er hulp nodig is bij de pc, Ipad of de SmartPhone. En waar kan een cliënt terecht met vragen en problemen die er in de toekomst ontstaan over internet of sociale media. Je beschikt over een up-to-date overzicht van handige websites en kent zelf betrouwbare mediawijzer hulpbronnen voor je cliënt.

Competentie 11: De maatschappelijk werker signaleert actief probleem veroorzakende of probleemversterkende factoren
Je kijkt kritisch naar jezelf, de cliënt, jouw team of organisatie en signaleert dat er verbeteringen mogelijk zijn met betrekking tot mediawijsheid op micro, meso en/of macro niveau. Je wilt hier iets mee en gaat in gesprek over de mogelijkheden hierbij. Je gaat binnen je organisatie eerst op zoek naar de juiste afdeling en verzamelt gegevens. Je zorgt dat je tijd krijgt voor het maken van een voorstel en gaat actief aan de slag om meer mediawijsheid te genereren binnen jouw doelgroep, collega’s of organisatie. Je komt met concrete voorbeelden van bestaande of nieuw ontwikkelde methoden hoe je dit wilt aanpakken of biedt de organisatie een handreiking of tool zodat een ander het kan uitvoeren.

Competentie 12: De maatschappelijk werker werkt aan preventie.afbeelding preventie
Je hebt een vraag over de digitalisering van je cliënt helder en gaat op internet informatie opzoeken. Je bent in staat om de informatie te filteren en te vertalen naar het niveau van mediawijsheid van je cliënt. Je motiveert je collega’s en cliënten om mediawijzer te worden en kunt daardoor preventief werken aan kennis over de risico’s en gevaren die er zijn op het internet. Je bent op de hoogte van de bestaande werkboeken, handleidingen en weet waar je moet zijn met vragen over de digitalisering. Je hebt met je team nagedacht over jullie aanpak bij risico’s, gevaren en dilemma’s die spelen rondom de digitalisering. Je vraagt je organisatie naar de bestaande handreikingen, regels en afspraken. Je vertaald deze naar begrijpelijke tekst voor je cliënten. Organiseer een middag of avond voor collega’s en/of cliënten over internet, sociale media en de pc. Je bent in staat om bij een niet bestaand aanbod een passend aanbod te ontwikkelen.

Competentie 13: De maatschappelijk werker telt en vertelt
Je bent in staat om naast de huidige feitelijke dagrapportage de kenmerken van mediawijsheid te zien binnen je werk. Jij weet wat er wel of niet te maken heeft met mediawijsheid. Je observeert en signaleert interventies van cliënten die zij doen met digitale apparaten, het internet en de sociale media. Je bent je bewust dat een verhaal of gesprek over online kansen of gevaren onderdeel is van je werk en weet dit op een verantwoorde manier te verwoorden in de rapportage. Je rapporteert feiten en bent je bewust dat jouw eigen mening, waarde en normen over internet en sociale media niet thuishoort in de rapportage van jouw cliënt. Je bespreekt jouw persoonlijke vragen en dilemma’s bij het internet en sociale media op een andere plek binnen de overdracht-methodiek op jouw werkplek. Je kent de online etiketten, normen en waarden van de verschillende digitale netwerken en kunt zodoende op een professionele wijze hierover in gesprek gaan met jouw cliënt.

Competentie 14: De maatschappelijk werker is als professional loyaal aan zijn organisatorisch kader
Jij kijkt naar de ontwikkelingen in jouw vakgebied en de organisatie waar je bij werkt. Je draagt bij aan de ontwikkeling van mediawijsheid voor jezelf, collega’s en je cliënten, door je erin te verdiepen en open te staan voor het beleid dat gemaakt is door en voor jouw organisatie. Je kent de visie van de organisatie en draagt deze uit in je werk. Je kunt jouw manier van handelen hierop verantwoorden. Je hebt vanuit de organisatie handvatten gekregen over hoe je dient te handelen bij online dilemma’s en uitdagingen. Je gaat bij het ontbreken hiervan zelf pro-actief binnen je organisatie op zoek naar handvatten en motiveert indien nodig de organisatie hiermee aan de slag te gaan.

Competentie 15: De maatschappelijk werker werkt productief in teamverband
Je kent de kwaliteiten en sterke kanten van jezelf en je kent die van je teamleden. Je kwaliteiten zet je bewust en actief in om een positieve bijdrage te leveren aan het team en de doelstellingen van het team. Jij hebt je verdiept in mediawijsheid en maakt het belang hiervan bekend in het team. Je geeft voorbeelden van situaties en helpt het team op weg door mee te denken in oplossingen bij dilemma’s. Je begrijpt dat niet alle teamleden zich thuis voelen bij de digitalisering en geeft hen de ruimte om weerstand te bieden aan de ontwikkelingen. Je geeft tips, biedt hulp bij vragen en weet een goede balans te vinden tussen jouw visie en de weerstand van je collega’s. Je stuurt in het team aan op een werkbaar beleid, zodat iedereen weet wat de wenselijke situatie is op het gebied van mediawijsheid.

Competentie 16: De maatschappelijk werker organiseert en coördineert vormen van samenwerkingafbeelding weerstand
Jij bent in staat om een project te sturen voor je team. Je ziet waar er nog kansen liggen om een bijdrage te leveren een meer mediawijsheid in de hulpverlening. Je doet dit met behulp van de digitale media. Je stelt online vragen, zoekt naar de juiste mensen en weet op welk platform je moet zijn om kennis te delen of halen. Je project heeft iets te maken met de digitalisering. Je organiseert een middag of avond speciaal over media, internet en/of games om met je cliënten in gesprek te gaan over de kansen en de risico’s van het internet. Je denkt verder dan alleen je eigen team en je zorgt dat jouw project zodanig is gemaakt dat het gebruikt kan worden voor en door andere collega’s. Je weet hoe je collega’s kunt bereiken. Je betrekt ze bij de ontwikkeling van je project of programma.

Competentie 17: De maatschappelijk werker onderhoudt eigen professionaliteit en competenties, leert van gevallen
Je kent de competenties van de mediawijsheid en kunt aangeven waar je kwaliteiten liggen en waar je nog kunt leren. Je staat open om meer te leren over mediawijsheid en verdiept je in de theorie. Je denkt mee in hoe jij zelf en het team professioneler en methodischer kunnen werken in de toekomst. Door het gebruik van het internet, de sociale media en digitale apparaten zie jij kansen om effectiever te werken. Je laat op basis van onderzoek en voorbeelden van anderen aan collega’s zien dat er positieve ervaringen zijn opgedaan. Je stelt jezelf de vraag of je online doet wat juist is. Geef je online het juiste beeld weer van een professioneel hulpverlener? Je maakt jouw vragen en knelpunten bespreekbaar met je collega’s en je durft je hierbij open te stellen voor feedback. Je zorgt dat je leert van de kennis die je hebt opgedaan over mediawijsheid en bent in staat om dit weer te delen met collega’s.

Competentie 18: De maatschappelijk werker draagt bij aan de ontwikkeling van de professie
Je begrijpt dat mediawijsheid belangrijk is voor nu en de toekomst. Je hebt jezelf verdiept in de theorie door middel van het lezen van vakbladen, websites en je houdt het nieuws en de ontwikkelingen over je werk in de gaten via de sociale media. Je ziet dat dit de meest eenvoudige manier is om specifieke informatie tot je te krijgen zonder dat het veel zoekwerk kost. Je gebruikt je eigen inzichten en ontdekkingen om van te leren en leert van de kennis van cliënten, collega’s en experts. De kennis die je op hebt gedaan vertaal je naar je eigen werkplek. Je bent zichtbaar op de sociale media. Je hebt een duidelijke keus gemaakt in samenwerking met je werkgever over hoe je als organisatie online zichtbaar bent. De doelen daar zijn duidelijk. Je laat je online positief uit over je vak en kunt op de juiste wijze je vak bespreekbaar maken bij dilemma’s. Je weet bij vragen via de sociale media professioneel te handelen.

[Niet citeren of overnemen zonder bron- en auteursvermelding]

Wil je persoonlijk, als team of organisatie meer informatie over mediawijsheid in de hulpverlening? Neem contact op met deTweetFabriek via het contactformulier

Ik verzorg op maat workshops en trainingen Mediawijsheid in de zorg en hulpverlening.

naamloos

Hulpverleners moeten zich bewust gaan worden van hun bijdrage aan de mediaopvoeding van hun cliënten. De rol van persoonlijk begeleiders is daar uitermate geschikt voor. Zij zijn de mensen die met regelmaat in contact zijn met cliënten, de zorgplannen schrijven en geleerd hebben hoe je methodisch iets kan inzetten om doelen te bereiken.

Door Sonja Heijkamp – deTweetFabriek- 15 maart 2013

Download alles in een overzichtelijk formaat voor op kantoor!

Mediawijsheid benadrukken is op vele manieren mogelijk. Een speciale avond organiseren voor collega’s of cliënten is leuk en kan zeker bijdragen aan een gezonde dosis nieuwe inzichten en kennis. Ook een collega aanstellen als Mediacoach, is een vorm die kan passen bij de integratie van mediawijsheid in jouw zorgorganisatie of team. Maar daarmee ben je er niet. Uit ervaring weet ik dat deze kennis voor een korte periode van invloed is op je dagelijkse werk. Meestal gaat 2 minuten na een training de eerste telefoon alweer en moeten hulpverleners direct aan de slag met de dagelijkse routine. De eerste weken “zingen” de geleerde termen rond op de afdeling en slingeren er handige tools rond vanuit de training. Enthousiaste collega’s benoemen de training zo af en toe nog eens en spreken teamleden aan op de geleerde vaardigheden. Er worden mondelinge afspraken gemaakt over ‘hoe-we-het-nu-toch-echt-anders-gaan-doen’.

En dan komt er die fase waarin de training wegzakt, de oude patronen de kop weer op steken, de tools achter in de kast zijn beland en de afspraken niet meer zo stevig staan als dat het toen leek.

Er is dus meer nodig dan een avond of training om nieuw gedrag vast te houden en er actief mee te werken. Om de kennis die is opgedaan vast te houden en duurzaam te laten zijn is het nodig om dit vast te leggen in de werkdocumenten, handleidingen en zorgplannen. En dat is wat er nodig moet gebeuren als het gaat om mediawijsheid.

Zorgplannen hebben op iedere zorginstelling een andere vorm en inhoud. Andere termen, andere bewoordingen en het hangt van de schrijver af in welke stijl er geschreven wordt. Zorgplannen hebben wel een aantal dingen gemeen; er staan doelen in, die beschreven zijn vanuit de verschillende leefgebieden. Het is belangrijk om te beseffen dat vrijwel op elk leefgebied een link te vinden is met mediawijsheid.

Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar de verschillende leefgebieden, die zijn opgesteld in het kader van de kwaliteitsbevordering* van de gehandicaptenzorg, zie je al snel dat mediawijsheid op elk leefgebied van invloed is.

Ik probeer dit inzichtelijk te maken door middel van het formuleren van een aantal vragen die je aan jezelf of aan je cliënt kunt stellen bij het maken van het zorgplan.

Lichamelijk welbevinden

 • Heb je een gezonde balans tussen ontspanning en de activiteiten achter de pc?
 • Slaap je goed, is je dag en nacht ritme gezond?
 • Lukt het om op tijd te stoppen met gamen?
 • Ben je voldoende in beweging of zit je (te) veel achter de pc?
 • Lukt het om te stoppen met gamen om te eten en drinken?
 • Maak je tijd vrij voor vrienden, sporten en uitgaan?

the perfect pc

Psychisch welbevinden

 • Hoe was het vandaag op het internet?
 • Hoe voel je je achter de pc, ben je ontspannen of vaak gespannen?
 • Heb je daar leuke contacten?
 • Hoe reageren mensen op jou? En hoe reageer jij op hen?
 • Wordt je wel eens niet begrepen ergens op het internet?
 • Pest jij wel eens iemand online of iemand jou?
 • Is alle informatie die je daar leest duidelijk, heb je wel eens ergens vragen over?

Interpersoonlijke relaties

 • Welke contacten heb je online?
 • Hoe maak je nieuwe contacten en hoe zorg je dat dit contact blijft?
 • Zijn er verschillen tussen de mensen die je echt ontmoet en die je alleen online kent?
 • Nodig je nieuwe online contacten uit bij jou thuis? Hoe weet je of dat veilig is?
 • Heb je seksueel contact met je online contacten? Hoe werkt dat? Hoe weet je of dit veilig is?
 • Is er wel eens iets onduidelijk op het internet tussen jou en je contacten? Snappen jullie elkaar?
 • Ken je sites die speciaal bedoelt zijn voor mensen met een beperking? Doe je daar iets mee?

Deelname aan de samenleving

 • Ken je de mogelijkheden van het internet bij het zoeken naar werk of dagbesteding?
 • Gebruik je filmpjes om vaardigheden te leren?
 • Heb je ook online contacten met je collega’s, je buurvrouw of je baas? Hoe ga je daarmee om? Waar hou je wel of geen rekening mee?
 • Ken je de websites van de organisaties waar je zorg van krijgt? Of graag eens kennis wilt maken?
 • Zijn de websites altijd duidelijk genoeg? Kan je er vinden wat je zoekt?
 • Weet je waar je online terecht kunt met vragen of problemen?

Persoonlijke ontwikkeling

 • Wat zou je nog willen leren? Weet je bijv.hoe een mailadres werkt?
 • Weet je waar je waar je dit kunt leren? Is dat ook mogelijk via internet?
 • Heb je een vriend, familielid of begeleider die jou daarbij kan helpen?
 • Weet je waar je online je vragen kunt stellen over wat je wilt leren?
 • Gebruik je wel eens internet/sociale media om je doelen te bereiken?
 • Wie laat jou zien waar je de antwoorden kunt vinden die je zoekt bij het leren?

gameverslaving

Materieel welzijn

 • Welke apparaten heb je tot je beschikking?
 • Snap je hoe die apparaten werken of heb je iemand waar je hulp kunt vragen?
 • Heb je mogelijkheden om op het internet te kunnen
 • Weet je hoeveel geld er nodig is voor een pc en de aansluiting
 • Waar kun je internetten als je er zelf thuis geen beschikking over hebt?
 • Wie maakt jouw laptop in orde als hij stuk is?
 • Hoe weet je of die persoon er echt verstand van heeft?
 • Heb je een bureau om op een lichamelijk gezonde manier te gamen of internetten?

Zelfbepaling

 • Bepaal jij zelf of je op het internet gaat?
 • Zijn er regels of afspraken gemaakt op de groep?
 • Waarom zijn die er?
 • Ken je de regels en lukt het om je hier aan te houden?
 • Wie helpt jou op het internet om te laten zien welke keuzes je daar hebt?
 • Ben je op de hoogte van de regels, afspraken en wetten die gelden op het internet?
 • Weet je wat er wel en niet strafbaar is op het internet?
 • Waar kun je terecht als je zelf slachtoffer bent van vervelende dingen op het internet?

Belangen

 • Heb je denk je recht op een pc en een internetverbinding?
 • Je hebt een klacht over iets, weet je waar je terecht kunt of zet je het online?
 • Weet je dat je recht hebt op privacy? Voeg je dan wel of geen begeleiders toe op FaceBook?
 • Is de cliëntenraad goed bereikbaar? Kan je ze bijvoorbeeld mailen?
 • Zijn de meeste websites goed leesbaar en geschreven in begrijpelijke taal?
 • Is begeleiding goed bereikbaar voor jou? Werken ze met de apparaten die jij ook gebruikt?

Zorgafspraken en ondersteuningsplan

 • Is in jou zorgplan beschreven welke doelen je hebt bij de pc en het internet?
 • Is jouw wettelijk vertegenwoordiger op de hoogte van jouw doelen en plan?
 • Kijkt begeleiding regelmatig met jou naar je doelen en hoe je ermee aan het werk bent?

cartoon

Cliëntveiligheid: fysieke veiligheid, sociale en emotionele veiligheid.

 • Weet je dat online medicatie kopen onveilig kan zijn?
 • Is jouw apparatuur zo geïnstalleerd dat het brandveilig is?
 • Ken je de weg naar de vertrouwenspersoon als het online onveilig voor je is?
 • Wat doe je wanneer je slachtoffer bent van seksueel misbruik via het internet?
 • Ken je de afspraken die er zijn op jouw afdeling als het gaat om je vrijheid op het internet?
 • Voel je je veilig op het internet? Hoe komt dat?
 • Weet je hoe het werkt met jouw privacy? Ken je de instellingen bijvoorbeeld op FaceBook die hierbij horen?
 • Kun je uitleggen welke grenzen en zijn online? Wanneer ga je een grens over?
 • Zijn er bij jouw organisatie richtlijnen zodat je kunt lezen wat de grenzen zijn?

IMG_2051

Kwaliteit van medewerkers en organisatie.

 • Weet jouw organisatie wat er de komende jaren allemaal digitaal gaat veranderen?
 • Kan begeleiding jouw helpen bij je vragen die je hebt over de pc en het internet?
 • Doet jouw begeleiding wat daarover is afgesproken in je zorgplan?
 • Helpt de organisatie jouw begeleider bij het leren over internet en computers?
 • Is het voor jou begeleider duidelijk waar hij/zij dit kan leren?
 • Weet jouw begeleider om te gaan met jouw gedrag en de digitalisering in de zorg?
 • Doet jou organisatie voldoende om begeleiders te helpen bij deze ontwikkelingen?

Samenhang in zorg en ondersteuning.

 • Praat jij met begeleiders over internet, de pc en wat je hierin nog kan/wil leren?
 • Welke afspraken hebben jullie gemaakt over internet en jouw ontwikkeling hierbij?
 • Praten begeleiders met elkaar over de nieuwe ontwikkelingen? Hoor jij daar ook iets van?
 • Dragen begeleiders over tussen werk, wonen en familie over internetzaken? Is dit met jouw besproken?
 • Evalueert begeleiding met jouw over je doelen bij het leren over internet?

[Niet citeren of overnemen zonder bron- en auteursvermelding]

DeTweetFabriek heeft een training gemaakt om teams in de zorg te ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid met het thema mediawijsheid. Zelf met dit thema aan de slag? Neem contact op via detweetfabriek@live.nl of op Twitter via @deTweetFabriek

* opgesteld door cliëntenorganisaties (FvO, CG-Raad, LFB), de zorgaanbieders(VGN), beroepsorganisaties (NVO, NIP, NVAVG, V&VN, Phorza), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Klik hier voor het oorspronkelijke document met de leefgebieden.

wil je praten?Deze tien tips zijn geformuleerd door Mijn Kind Online. Sanne van der Hagen van Noxqs en Sonja Heijkamp van deTweetFabriek hebben ze herschreven, zodat ze geschikt zijn voor begeleiders werkzaam in de verstandelijk gehandicaptensector.

1Start je begeleidingsgesprek met belangstelling voor de game waar je cliënt achter zit. Stel een open vraag over de game of website die open staat, toon interesse.

2Grijp kleine voorvallen in het dagelijks leven aan, zoals een programma op tv, iets in de krant of een verhaal over school of dagbesteding om een gesprek te voeren over sociale media en internet.

3Neem vragen van cliënten altijd serieus en geef altijd antwoord. Ook als je dat moeilijk vindt; je kunt dat erbij zeggen. Als je het geven van een antwoord moet uitstellen (om bijvoorbeeld te overleggen met collega’s), maak dan je belofte waar en kom er later op terug. Een onbevangen vraag waaruit blijkt dat je het (nog) niet weet kan voor jou cliënt een uitdaging zijn om jou mediawijs te maken.

4Kies voor een gesprek situaties waarin je je cliënt niet recht in de ogen hoeft te kijken: tijdens het boodschappen doen, samen de hond uitlatend of staand aan de afwas zijn goede momenten. Gezamenlijk praten over internet op de groep kan ook goed werken. Organiseer eens een media avond of bespreek het internet tijdens het eten.

5Voorkom gezichtsverlies van een cliënt. Als hij of zij aangeeft ergens niet op door te willen gaan, laat dat dan zo. Laat weten dat je beschikbaar bent voor hulp op een ander moment.

imagesCAAMZOJCLuister vooral en breek niet te snel in tijdens een verhaal. Stel vragen die je cliënt stimuleren om nog meer te vertellen. Ga na welke vragen passen bij jou werkmethodiek.

naamloosWees geen betweter, maar stimuleer je cliënt zelf hardop na te denken over zijn eigen situatie of probleem, of dat van een ander. Vraag naar ervaringen en het plan van aanpak.

8Benadruk positieve ontwikkelingen en mogelijkheden. Schenk daarnaast ook aandacht aan de risico’s en gevaren van het internet en sociale media.

9Blijf proberen om contact te houden, ook al lijken sommige cliënten onbereikbaarder dan ooit. Stel grenzen en blijft duidelijk maken wat jij en je collega’s vinden van dingen. Ook al gaan ze tegen je in, het geeft juist steun, hoe gek dat ook klinkt. Te veel vrijheid maakt nog onzekerder.

10Als praten echt niet meer lukt, is schrijven een optie. Ga e-mailen, MSN’en, WhatsAppen, Twitteren of iets dergelijks. Grote kans dat je dan stukje bij beetje weer contact krijgt, ook over ‘grote’ onderwerpen.

Download de bovenstaande informatie in PDF formaat: praten over internet door Noxqs en deTweetFabriek

praten over internet

Meer informatie over sociale media en mediawijsheid in de zorg vindt je op de site van www.Noxqs.nl of www.deTweetFabriek.nl

[Niet citeren of overnemen zonder bron- en auteursvermelding]

imagesCAOLH9XSEr zijn voor hulpverleners genoeg redenen om niets te ondernemen met het thema Mediawijsheid; geen tijd, te druk, we hebben wel andere problemen, als er tijd over is, staat niet in het jaarplan, geen geld, we moeten al zoveel, weer wat erbij, eerst even pillen delen, conflicten sussen, protocollen lezen, lijsten aftekenen, gesprekken voeren, bellen, afspraken plannen, naar de rechtbank, voogden mailen, helpen afwassen, overdragen. Begrijpelijk en precies de redenen waarom je inderdaad lastig even tijd hebt om iets te lezen over Mediawijsheid. Straks bij de koffie misschien….
……want bij de koffie is er vast even tijd om wat te lezen over mediawijsheid in de zorg. Gewoon 10 stappen om een beetje hulp te krijgen bij het methodisch starten met mediawijsheid in jouw team of afdeling.

1Zorg dat je op de hoogte bent van de missie en visie van de organisatie waar je voor werkt, het sociale media beleid, de werkmethodieken van je locatie, het jaarplan en plan een gesprek met je zorgmanager over het thema Mediawijsheid. Stem met elkaar af wat de wensen zijn van het team en de cliënten. Weet welke speelruimte er is om aan de slag te gaan.

2Verdiep je in nieuwe digitale ontwikkelingen. Bepaal of en hoe deze van invloed zijn op het leven van je cliënten. Welke veranderingen brengt dit met zich mee in zijn of haar leven? Help waar nodig je cliënten bij het aanmaken van accounts en laat zien hoe het werkt. Organiseer een thema avond over internet en de veranderingen.

3Beschouw het aanleren van digitale vaardigheden als opvoedtaak. Wees je bewust van jouw rol daarin als begeleider. Plaats in overleg met de gedragsdeskundige de competentieontwikkeling onder een bepaald leefgebied in het zorgplan van de cliënt. Bespreek of cliënten leerdoelen hebben bij dit thema.

4Stel open kritische vragen aan je collega’s, teamleider en cliënten als het gaat om kennis, privacy, en veiligheid van jou, jullie team en de cliënten. Houdt elkaar scherp op online gedrag. Maak afspraken over wat wenselijk is voor het team en de cliënten.

*vergeet je koffie niet!

5Wijs cliënten op betrouwbare websites voor informatie, leer je cliënten dat er verschil zit tussen feiten en meningen die je op het internet leest. Maak hen bewust hiervan. Laat verschillende positieve en negatieve voorbeelden zien van websites. Besteed aandacht aan sites met reclame en laat zien waar wel of niet op te klikken.

6Ken de apparaten die er aanwezig zijn op je werkvloer, zoek uit hoe ze werken en stimuleer anderen deze ook te gebruiken. Probeer collega’s enthousiast te krijgen over de middelen. Laat zien wat er mee kan en hoe leuk dit kan zijn. Zoek een collega die deze taak op zich neemt.

7Maak tijdens je werk actief gebruik van de technische middelen die tot jullie beschikking staan. Communiceer via verschillende kanalen met jullie cliënten en collega’s. Zorg voor vernieuwing in het zorgaanbod, stem het af op de hulpvraag van de cliënten.

8Zoek informatie intern of extern online op en deel dit met collega’s. Verwijs collega’s en cliënten naar het internet voor hulp en kennis over een bepaald onderwerp. Zorg dat je weet op welk platform er wat te halen is.

9Bepaal samen welke doelen je hebt op sociale media. Open een account op 1 of meerdere sociale media kanalen. Maak je daar bereikbaar voor cliënten als team. Laat mooie ontwikkelingen zien van jouw team of samenwerking met anderen. Beantwoord vragen en ga op gepaste wijze online of offline het gesprek aan bij kritische reacties.

10Veranker mediawijsheid in je zorgaanbod. Verwerk in de individuele zorgplannen de communicatiemogelijkheden en beperkingen van cliënten. Maak afspraken met cliënten over hoe zij bereikbaar zijn en via welke kanalen zij contact kunnen onderhouden met jullie als team. Geef in vergaderingen ruimte om online mogelijkheden en knelpunten te bespreken.

Download de bovenstaande informatie in PDF formaat hier methodisch mediawijsheid door deTweetFabriek

methodisch mediawijsheid

Behoefte aan meer hulp of coaching bij het starten met Mediawijsheid in jouw team? Overweeg dan eens bij stap 1 samen met je zorgmanager of het voor jullie zinvol is om een teamtraining te doen bij DeTweetFabriek.

Meer lezen over Mediawijsheid in de zorg en alle info over de teamtraining?

[Niet citeren of overnemen zonder bron- en auteursvermelding]